Praktisch: Zo werken wij

In onze schoolgids leest u alle informatie over de school. Op deze pagina vindt u de belangrijkste onderwerpen. Staat er een onderwerp nog niet bij, of heeft u een andere vraag? Laat het ons dan gerust weten.

Aanmelding

Voor het aanmelden bij onze voorschool kunt u rechtstreeks met ons contact opnemen. Het beste kunt u ons bellen voor een afspraak op 020 6190094. Aanmelding voor de basisschool gaat via de afgesproken procedure in Amsterdam. Daarover vindt u hier bboamsterdam.nl/toelatingsbeleid/meer informatie.

Voorschool

Kinderen zijn bij ons al op 2-jarige leeftijd welkom op onze voorschool. In Amsterdam zijn wij de enige school die de voorschool in eigen beheer heeft. Daardoor is de doorgaande lijn van peuters naar kleuters optimaal. Meer informatie over de voorschool vindt u op de pagina ‘Eigen Voorschool’

Schooltijden

voorschool

1 & 3 ma t/m vr 08.20 uur – 11.30 uur.

2 & 4 ma t/m vr 12.10 uur – 15.20 uur.

Voor de voorschool openen we de deur ’s morgens om 8.20 uur en ’s middags om 12.10 uur.

Groep 1 t/m 8 ma t/m vrij 08.30 uur – 14.15 uur

De groepen 1 t/m 8 mogen vanaf 08.15 uur naar binnen. Ouders mogen tot 08.25 uur met hun kind(eren) mee naar binnen, vanaf 08.25 uur gaan de kinderen alleen naar de klas.

De lessen beginnen om 08.30 uur. 

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd in het lokaal aanwezig is? Te laat komen is vervelend voor uw kind en storend voor de rest. Wij zijn verplicht om bij te houden welke kinderen te laat zijn.

Ziekmelden, absentie en verlof

Is uw kind ziek of is er een calamiteit waardoor hij of zij niet op school kan komen, dan geeft u dit door vóór 8.30 uur (de middaggroep van de voorschool mag dit uiteraard ook later doen, graag vóór 12 uur). Dat kan telefonisch of via de Social Schools app.

Het is uiteraard belangrijk dat kinderen zo min mogelijk lessen missen. Daarom vragen we ouders om doktersafspraken of andere activiteiten zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Soms kan het niet anders. Geeft u dit dan tijdig door aan de leerkracht.

Is er iets bijzonders aan de hand, waardoor uw kind niet op school kan komen, dan kunt u verlof aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan een bruiloft of een begrafenis. Het verlof (tot 10 lesdagen) vraagt u aan via de directeur van de school. Hiervoor kunt u een formulier afhalen bij de administratie. Voeg daar altijd bewijsmateriaal aan toe. De directeur neemt een beslissing op basis van de strenge regels die in de leerplichtwet staan.

Voor vakantie is verlof bijna nooit mogelijk. Meer informatie over verlof en leerplicht vindt u in de schoolgids.

Gezonde school (tussendoortjes en lunch)

IKC Het Talent is een Gezonde School. Wij helpen ouders graag om de kinderen gezond gedrag aan te leren en te wennen aan gezonde voeding. Daarom hebben we afspraken gemaakt over de tussendoortjes, lunch op school, wat er gedronken wordt op school en over traktaties.

Afspraken moeten ook gecontroleerd kunnen worden. Om dit voor het schoolteam mogelijk te maken hebben we de afspraken zo simpel mogelijk gemaakt. We vertellen u graag wat er wél mag. Dat betekent dus dat al het andere niet mag.

Kinderen eten op school (zowel tussendoor als tijdens de lunch) boterhammen, groenten en fruit. Hoe het brood belegd is, bekijken wij niet. Maar uiteraard adviseren wij ook om goed te letten op gezond beleg.

Op school drinken wij alleen water.

Traktaties delen kinderen uit als zij jarig zijn. Dat is een feestje en bij een feest hoort ook iets lekkers! Gezonde traktaties kunnen ook heel lekker zijn. Maar we begrijpen het ook als kinderen graag iets te snoepen uitdelen. De afspraak is dat gezonde traktaties op school mogen worden opgegeten. Een snoeptraktatie gaat altijd mee naar huis, zodat u als ouder zelf kunt bepalen wanneer het kind dit mag opeten.

Meer informatie over ons beleid als Gezonde School vindt u in de schoolgids.

Pauze (-ouders)

In de ochtend spelen de kinderen een kwartier buiten en eten zij een tussendoortje in de klas. In de middag spelen de kinderen een half uur buiten. Voor of na die tijd lunchen zij in de klas.

Ook de leerkrachten hebben dagelijks een pauze van een half uur. Daarom werken wij samen met Brood & Spelen die tijdens de middagpauze helpen bij het begeleiden van de kinderen. Er zijn dan altijd 2 professionals en 2 (of meer) ouders die toezicht houden op de kinderen. De ouders krijgen hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Wilt u ook 1 of meerdere dagen helpen bij de middagpauze? Neem dan contact op met de coördinatoren.

Bewegingsonderwijs

De lessen bewegingsonderwijs (gym) worden gegeven door een gespecialiseerde vakleerkracht. Twee keer per week krijgt elke groep een lesuur bewegingsonderwijs. Tijdens deze lessen dragen de kinderen sportkleding en sportschoenen die alleen in de gymzaal worden gedragen. Voor de veiligheid is het dragen van sierraden tijdens deze lessen niet toegestaan. Het helpt ons als u op de gymdagen uw kind makkelijke kleding aantrekt en sierraden en andere waardevolle spullen thuis laat.

Ouderbijdrage & schoolreis

Op IKC Het Talent organiseren we veel extra’s waarvoor de school geen geld krijgt van het rijk. Ouders vragen wij daarom een vrijwillige bijdrage. De ouderbijdrage wordt elk jaar vastgesteld in overleg met de MR. De bijdrage is dit jaar vastgesteld op €17,50 per kind.
De schoolreis wordt geheel apart bekostigd. Voor deelname aan de schoolreis geldt wél een verplichte bijdrage, die geheel besteed wordt aan de schoolreis zelf. De kosten hiervoor bedragen €25,- per kind. Kinderen waarvoor de schoolreis niet betaald wordt, zijn welkom op school. Zij krijgen de dag een aangepast programma.
IKC Het Talent maakt gebruik van een regeling van de Gemeente Amsterdam, waarmee ouders die een stadspas hebben voor de kinderen, de ouderbijdrage én schoolreiskosten in 1 keer kunnen betalen.
Ouders die geen stadspas hebben, wel wíllen betalen, maar dat niet (in 1 keer) kunnen, zijn altijd welkom om bij de administratie of directeur een regeling te treffen. We denken altijd graag mee over een oplossing, zodat alle kinderen mee kunnen.

U kunt de ouderbijdrage en schoolreis/-kamp betalen bij de administratie, of overmaken naar {rekeningnummer}, ten name van Activiteiten Kraemerschool. Vergeet niet daarbij de naam van uw kind te vermelden!

Schoolkamp

Groep 8 gaat niet op schoolreis. In plaats daarvan gaan zij 3 dagen op schoolkamp. Op schoolkamp doen we 3 dagen lang leuke activiteiten. De leerkrachten van groep 8 vertellen de ouders hierover graag meer.

Omdat de kinderen 3 volle dagen weg zijn, zijn ook de kosten hoger dan die van de schoolreis. Voor €75,- is alles geregeld. Ook de reis, eten en drinken is inbegrepen.

Organisatie

Hier vindt u informatie over wie er allemaal op onze school werken, wat zij doen en waarom.

Passend Onderwijs (schoolondersteuningsprofiel & protocol medisch handelen)

Elk kind leert op unieke wijze. De school past zich hier zoveel als mogelijk op aan. Maar we kunnen niet alles. Soms hebben we hulp van anderen nodig, of hebben we iets te leren. Hoe wij zorgen dat elk kind het onderwijs krijgt dat het nodig heeft, hebben we beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. U vindt dat hier.

Het komt voor dat kinderen behoefte hebben aan medische ondersteuning. Dat kan iets simpels zijn als een neusspray bij verkoudheid, tot aan complexe medische zorg. Het schoolbestuur heeft hierover duidelijke afspraken gemaakt met de scholen. Deze afspraken leest u in ons protocol medisch handelen.

AMOS (Schoolbestuur)

IKC Het Talent is 1 van de 29 scholen van de AMsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS). Gezamenlijk hebben we de ambitie om onze 7.500 leerlingen het best mogelijke onderwijs te bieden dat toegesneden is op de behoefte van elk individueel kind. Met ruim 675 collega's op 29 scholen (33 locaties) in de stad Amsterdam werken we elke dag weer aan het handen en voeten geven aan deze ambitie, daarin ondersteund door ons bestuurskantoor.

Meer informatie over AMOS vindt u in de schoolgids en op de website www.amosonderwijs.nl

Naschoolse activiteiten

Meerdere dagen per week vinden er op IKC Het Talent naschoolse activiteiten plaats. Gedurende blokken van gemiddeld 8 weken kunnen kinderen die dat leuk vinden een talentgebied verder ontwikkelen na schooltijd. Te denken valt aan danslessen, technieklessen, het persbureau, gangmakers ontwerpatelier, sportlessen, muzieklessen, enzovoort. Wij werken daarbij samen met veel verschillende organisaties. De ingehuurde organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de lessen, maar wij hebben natuurlijk een nauw contact over de kwaliteit en de planning daarvan. De coördinatoren zijn het aanspreekpunt vanuit de school.

Medezeggenschapsraad (MR)

3 leden van het schoolteam en 3 verkozen ouders vertegenwoordigen hun achterban in de medezeggenschapsraad van de school. De MR bespreekt (op verzoek én eigen initiatief) het beleid van de school. De MR kan zelf ook voorstellen doen. Over sommige onderwerpen wordt de MR geïnformeerd, over andere wordt de MR om advies gevraagd. Over belangrijke onderwerpen als het schoolplan, de ouderbijdrage en schooltijden, mag de MR zelfs meebeslissen. De MR voert daarom regelmatig overleg met de directeur van de school.


Klik hier voor het Medezeggenschapsreglement.

Klik hier voor het jaarverslag van de MR

Ouders

Op IKC Het Talent geloven we dat kinderen zich beter ontwikkelen, wanneer school en ouders goed samenwerken. Wij hebben de inbreng van ouders nodig om het leren van de kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. En we kunnen ouders helpen om ook thuis de schoolontwikkeling te kunnen ondersteunen. Als kinderen zien dat ouders en school elkaar helpen, dan is dat niet alleen het goede voorbeeld, maar bovendien leert het kind daarmee dat de volwassenen in de omgeving het belangrijk vinden dat het goed met hem of haar gaat en dat er vertrouwen is dat het kind kan groeien.

Samenwerking begint met contact. Daarom zijn er op IKC Het Talent 3 dagen per week activiteiten voor, door en met ouders.

  • Elke dinsdag zijn er koffieochtenden en themabijeenkomsten. We spreken dan met elkaar over onderwerpen die ouders bezighouden. Over opvoeding, veiligheid, de middelbare school, toetsen, huiswerk, helpen met schoolwerk, enzovoort.
  • Elke maandag en donderdag is er Nederlandse les.
  • Elke woensdag maken ouders verteltassen.
  • Elke vrijdag is er spelinloop voor kinderen van 0 -2,5 jaar

Ouder- en Kind Adviseurs

IKC Het Talent heeft 2 Ouder- en Kind Adviseurs. Najet Lakdemi en Mirjam Boulahcen. Najet en Mirjam zijn in dienst van het Ouder- en Kind Team, maar de school werkt zeer nauw met hen samen.

Samenwerking

Een kind ontwikkelt zich 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het is dus erg belangrijk om goed samen te werken met iedereen die bij de kinderen betrokken is. Zelf kiezen we daarbij ook organisaties, die ons helpen. Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn:
The Beach
Weekendacademie
Studiezalen
Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Nieuw-West

Met de Lukasschool en IBS El Amien vormen wij een zogeheten Pedagogische Alliantie. Wij werken nauw samen aan projecten waarbij kinderen, ouders en de teams van de 3 scholen met elkaar kennismaken.

Vakantierooster 2023 – 2024

Zomervakantie - 24 juli t/m 03 september '23

Herfstvakantie - 23 oktober t/m 27 oktober '23

Kerstvakantie - 25 december t/m 05 januari '23-'24

Voorjaarsvakantie - 19 februari t/m  23 februari '24

Paasweekend - 29 maartl t/m 01 april '24

Meivakantie - 29 april t/m 10 mei '24

Pinkstermaandag - 20 mei '24

Zomervakantie - 22 juli t/m 01 september '24

Studiedagen/ weken 2023 – 2024

Studiedag - maandag   30 oktober '23

Studiedag - vrijdag   22 december '23

Studiedag - maandag   08 januari '24

Studiedag- maandag   29 januari '24

Studieweek - ma. t/m vr.   26 febr. t/m 01 maart '24

Studiedag - woensdag   10 april '24

Studieweek - ma.   17 t/m vr.   21 juni '24

Studiedag - vrijdag   19 juli '24

Op deze dagen zijn alle leerlingen vrij.