Sociale Veiligheid op IKC het Talent

Inleiding:

Een veilig leef- en leerklimaat is voorwaardelijk voor ons onderwijs. Dit is de reden dat medewerkers van IKC het Talent zich dagelijks inspannen om dit klimaat te versterken en te bewaken. Sociale veiligheid is namelijk geen vanzelfsprekendheid en vraagt om een structurele aanpak en duidelijke uitgangspunten. Op deze pagina beschrijven wij hoe de verschillende elementen van sociale veiligheid worden vormgegeven binnen de school.

Methodiek van Taakspel:

Gezond sociaal-emotioneel gedrag en positieve interactie geven wij vorm met de methodiek van Taakspel. Deze methode is leidraad voor ons positief pedagogisch klimaat, de manier waarop wij met elkaar in contact treden, conflicten oplossen en pestgedrag proberen te voorkomen. Leerlingen doen vaardigheden op waarbij ze hun eigen gedrag leren reguleren en het (ongewenste) gedrag van anderen leren negeren of stoppen.

Taakspel is ontwikkeld om een positief en veilig klassenklimaat te scheppen, het taakgericht gedrag te bevorderen en ongewenst gerag te verminderen. Uit het onderzoek ‘Wat werkt tegen pesten’ blijkt Taakspel een effectief gedragsveranderingsprogramma te zijn en een positieve invloed te hebben op (het voorkomen van) pestgedrag. Meer informatie over dit programma vindt u hier: www.taakspel.nl/

Belangrijke functies binnen de school:

Vanuit wetgeving en afspraken met ons bestuur zijn er binnen onze school een aantal taken en functies belegd die te maken hebben met sociale veiligheid. Hieronder lichten wij kort toe wat deze functies inhouden.

Anti-pest coördinator (APC):

De APC ziet toe op de naleving van het anti-pestprotocol binnen de school. Met regelmaat bespreekt hij/zij dit protocol met leerkrachten en is binnen de school verantwoordelijk voor het anti-pest beleid. Als leerlingen een melding doen van pesten via het dashboard komt deze binnen bij de APC. Meldingen die bij de eigen leerkracht gedaan worden, worden door de leerkracht doorgegeven aan de APC. Afhankelijk van de melding gaat de APC of de eigen leerkracht in gesprek met de leerling. Samen met de Intern begeleider heeft de APC het overzicht van het aantal meldingen van pesten en bespreekt dit binnen het managementteam. De anti-pestcoördinator stelt zichzelf jaarlijks aan de kinderen voor en vertelt hoe en wanneer kinderen een beroep op hem/haar kunnen doen.

De Intern begeleider (IB):

De IB-er is verantwoordelijk voor de afname van de jaarlijkse peiling sociaal welbevinden van leerlingen. De uitslag van deze peiling wordt door de IB-er besproken met het team, de anti-pest coördinator en de directie. De IB-er vertaalt de uitkomst van de peiling naar concrete acties op groeps- en/of schoolniveau. Naast de leerlingenpeiling ontvangt de intern begeleider signalen van leerkrachten m.b.t. risico’s aangaande sociale veiligheid tijdens leerling- en groepsbesprekingen. Indien er zich incidenten voordoen, die soms ook de sociale veiligheid raken, ontvangt de IB-er hiervan een notitie. Op deze manier heeft de intern begeleider een goed en actueel beeld van de (beleving van) sociale veiligheid op onze school.


De luisterleerkracht:

Binnen de school zijn twee luisterleerkrachten aanwezig. Deze leerkrachten kunnen beschouwd worden als de ‘vertrouwenspersonen’ van de kinderen. Kinderen kunnen met deze collega’s spreken over gevoelens van onveiligheid en/of zaken die zij liever niet met hun eigen leerkracht willen bespreken. Aan leerlingen wordt ook duidelijk gemaakt dat er zaken zijn die soms gedeeld moeten worden met anderen of hun ouders (intimidatie, seksueel wangedrag, et cetera). De luisterleerkracht stelt zichzelf jaarlijks aan de kinderen voor en vertelt hoe en wanneer kinderen een beroep op hem/haar kunnen doen.

De externe vertrouwenspersoon:

Onze school is aangesloten bij een externe vertrouwenspersoon en klachtencommissie die toegankelijk zijn voor ouders en medewerkers. Deze partijen kunnen ondersteuning bieden als het gaat om het bespreken van vertrouwenskwesties of klachtenafhandeling. Meer over klachtenafhandeling vindt u verder op deze pagina.

Monitoring

Sociale veiligheid en het welbevinden van onze leerlingen volgen wij nauwgezet en gestructureerd. Dit doen wij om vroegtijdig risico’s te ondervangen, te kunnen handelen als dat nodig is en om het prettige, veilige leer- en leefklimaat te behouden. Wij gebruiken de volgende monitoringssystemen:

Meldknop pesten

Leerlingen hebben de beschikking over een meldknop voor pesten op hun dashboard. Zij kunnen deze knop gebruiken om pestgedrag te melden bij de leerkracht.

Observatiesysteem Zien!

Minimaal twee keer per jaar observeren de leerkrachten de leerlingen m.b.v. het registratie systeem van Zien! Onderdeel van dit systeem is het sociaal welbevinden van leerlingen. De uitkomst van deze observaties wordt besproken tijdens de groepsbespreking met de IB-er.


Peiling sociaal welbevinden

Een keer per jaar wordt de peiling ‘Sociaal welbevinden’ afgenomen onder de leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Deze anonieme vragenlijst gaat onder andere in op de ervaren veiligheid, de mate van pestgedrag die zij wel/niet ervaren en de mate waarin de groepsleerkracht hier adequaat mee omgaat. De uitkomst van deze peiling wordt met het gehele team gedeeld en gepubliceerd op www.scholenopdekaart.nl

Risico Inventarisatie en Evaluatie

1x per 4 jaar wordt er door een externe partij een Risico Inventarisatie en Evaluatie uitgevoerd. Naast fysieke veiligheid (nooduitgangen, blusmateriaal, veiligheid speeltoestellen) wordt ook geëvalueerd hoe de school zich inspant om sociaal onveilige situaties te voorkomen. De uitkomst van dit onderzoek wordt gedeeld met de directie en het bevoegd gezag (stichting AMOS).


De bevindingen vanuit bovenstaande instrumenten wordt minimaal 3x per jaar op besproken in een overleg met de intern begeleider, de luisterleerkracht, de anti-pest coördinator en de directeur van de school.

Anti-Pestprotocol

In ons anti-pestprotocol beschrijven wij uitgebreid wat wij doen om pesten te voorkomen en welke stappen wij nemen als dit toch voorkomt. In het protocol beschrijven wij onder andere:

  • de verschillende vormen van pesten
  • wat wij doen om dit te voorkomen
  • welke rollen er zijn tijdens het pesten (dader, slachtoffer en toeschouwer)
  • welke ondersteuning wij bieden aan de betrokken partijen
  • hoe ouders hun zoon/dochter kunnen ondersteunen
  • wat wij doen als het pesten niet stopt

Wij maken het onderscheid tussen fysiek en online pesten. Beide zijn beschreven in het protocol dat u hier kunt inzien: Anti-Pestprotocol

Het sociaal veiligheidsplan:

Onze school heeft er voor gekozen om haar sociaal veiligheidsplan op te stellen conform de methodiek van Stichting School en Veiligheid. Deze systematiek maakt dat er puntsgewijs, per domein gekeken wordt naar alle facetten van sociale veiligheid binnen en rondom de school. In het kort gesteld, houdt deze methodiek in dat een school jaarlijks evalueert en vaststelt of zij:

  • voldoet aan de wettelijk gestelde eisen
  • werkt volgens een systematische aanpak en visie
  • adequaat en cyclisch het sociaal welbevinden van leerlingen volgt
  • zichzelf concrete (verbeter)doelen stelt

Het sociaal veiligheidsplan vindt u hier: Sociaal veiligheidsplan


Andere relevante documenten:

Incidentenregistratie

Indien een ingrijpend incident als verbaal en/of fysiek geweld, intimidatie en/of bedreiging, diefstal o.i.d. heeft plaatsgevonden in onze school registeren wij dit en melden dit bij ons bestuur en de politie. U kunt hier het incidentenformulier inzien: Incidentenregistratie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Indien wij vermoeden hebben van huiselijk geweld en/of kindermishandeling zijn wij verplicht om hier melding van te maken. In dit protocol, dat is opgesteld door ons bestuur, kunt u teruglezen hoe een dergelijke melding verloopt. Het protocol vindt u hier: Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling


Onze klachtenprocedure (AMOS)

IKC het Talent doet er alles aan om onderwijs van hoog niveau te geven. Daarbij is ouderparticipatie van groot belang. Wij betrekken de ouders graag en vinden het belangrijk dat kinderen, ouders, personeelsleden en alle andere betrokkenen van de scholen zich prettig en veilig voelen op school. Soms kan het toch gebeuren dat iemand het niet eens is met de gang van zaken op school en/of zich niet prettig/veilig voelt op school. Onze school stelt het op prijs dat ontevredenheid over de gang van zaken en/of klachten over onveiligheid, in een zo vroeg mogelijk stadium, op school gemeld worden volgens de klachtenprocedure die ook in onze schoolgids beschreven staat. In de klachtenregeling is beschreven dat een klacht in eerste instantie op schoolniveau behandeld wordt. Komt u er met de school niet uit, dan kunt u zich wenden tot het College van Bestuur. Een exemplaar van de klachtenregeling kunt u hier downloaden: Klachtenregeling AMOS